JNET Journal of Neuroendovascular Therapy

Submission

Instruction for Authors

Articles

About JNETTOP

Aim & Scope

JNET Journal of Neuroendovascular Therapy is the official journal of the Japanese Society for Neuroendovascular Therapy (JSNET). The JNET publishes peer-reviewed original research related to neuroendovascular therapy, including clinical studies, state-of-the-art technology, education, and basic sciences.


JNET Journal of Neuroendovascualr Therapy Editorial Committee

Editor-in-Chief
 • Shinichi Yoshimura
Co-Editors
 • Hiro Kiyosue
 • Hiroshi Yamagami
 • Toshio Higashi
Advisory Board
 • Waro Taki
 • Masaki Komiyama
 • Ichiro Nakahara
Executive Editorial Board
 • Shinichi Yoshimura
 • Hiro Kiyosue
 • Hiroshi Yamagami
 • Toshio Higashi
 • Michihiro Tanaka
 • Akira Ishii
 • Yuji Matsumaru
International Editorial Board
 • Waleed Brinjikji (USA)
 • James Caldwell (New Zealand)
 • Mayank Goyal (Canada)
 • Ricardo A Hanel (USA)
 • Hyun Seung Kang(South Korea)
 • Byung Moon Kim(South Korea)
 • Naci Kocer (Turkey)
 • Jiamin Liu (China)
 • Markus Alfred Möhlenbruch (Germany)
 • Demetrius Lopes (Chicago, USA)
 • Vitor Perreira (Canada)
 • Simone Peschillo(Italy)
 • Tomoyoshi Shigematsu (USA)
 • Yong Sam Shin (South Korea)
 • Satoshi Tateshima (LA, USA)
 • Pengfei Yang (China)
 • Dileep Yavagal (USA)
 • Leonard L L Yeo (Singapore)
 • Osama O. Zaidat (USA)
JNET Editorial Board
 • Toshi Abe
 • Yasuhiko Akiyama
 • Yukiko Enomoto
 • Masayuki Ezura
 • Toshiyuki Fujinaka
 • Hitoshi Hasegawa
 • Mikito Hayakawa
 • Masaru Hirohata
 • Nobutaka Horie
 • Koji Iihara
 • Hirotoshi Imamura
 • Shoichiro Ishihara
 • Akira Ishii
 • Yasushi Ito
 • Takashi Izumi
 • Yasuhiko Kaku
 • Masahiko Kawanishi
 • Eiichi Kobayashi
 • Shinya Kohyama
 • Naoya Kuwayama
 • Mitsuhito Mase
 • Yuji Matsumaru
 • Yasushi Matsumoto
 • Shigeru Miyachi
 • Yuichi Murayama
 • Yasunari Niimi
 • Hidenori Oishi
 • Akiyo Sadato
 • Makoto Sakamoto
 • Tetsu Satow
 • Kittipong Srivatanakul
 • Kenji Sugiu
 • Michihiro Tanaka
 • Tomoaki Terada
 • Tomoyuki Tsumoto
 • Wataro Tsuruta
 • Toshihiro Ueda
Review Board
 • Yusuke Egashira
 • Kei Harada
 • Taketo Hatano
 • Kentaro Hayashi
 • Masafumi Hiramatsu
 • Ryo Hiramatsu
 • Tomohito Hishikawa
 • Satomi Ide
 • Keisuke Imai
 • Toshihiro Ishibashi
 • Tomoya Ishiguro
 • Hideyuki Ishihara
 • Yutaka Kai
 • Yuki Kamiya
 • Takayuki Kikuchi
 • Yoshihiro Kiura
 • Ryushi Kondo
 • Masaomi Koyanagi
 • Michiya Kubo
 • Osamu Masuo
 • Noriaki Matsubara
 • Shunji Matsubara
 • Hiroyuki Matsumoto
 • Shoji Matsumoto
 • Ichiro Nakagawa
 • Yasunobu Nakai
 • Mitsugu Nakamura
 • Katsunari Namba
 • Kohei Nii
 • Atsushi Ogata
 • Tomotaka Ohshima
 • Tsuyoshi Ohta
 • Hideo Okada
 • Masakazu Okawa
 • Takahiro Ota
 • Manabu Sakaguchi
 • Hideki Sakai
 • Kenichi Sato
 • Masayuki Sato
 • Motoshi Sawada
 • Manabu Shirakawa
 • Masaaki Shojima
 • Tatsuro Takada
 • Katsutoshi Takayama
 • Tomoji Takigawa
 • Shuichi Tanoue
 • Kenichi Todo
 • Joji Tokugawa(Guest Reviewer)
 • Koji Tokunaga
 • Naoki Toma
 • Shingo Toyota
 • Kazutaka Uchida
 • Daisuke Watanabe
 • Kiyofumi Yamada
Published by:The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy
Shinanomachi-Rengakan, 35 Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0016, Japan
About JNET
JNET Editorial Office
Scientific Journal Publishing Dept.,
Medical Tribune. Inc.
Toranomon 33 Mori Bldg., 3-8-21, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan